Presse

Lernen mitten im Wald

Screenshot von www.op-online.de

  23.05.19 – Offenbach Post

Kreativer Naturschutz

Screenshot von www.op-online.de

  23.04.19 – Offenbach Post

Kleiber klebt Nistkästen zu

Screenshot von www.op-online.de

 12.02.19 – Offenbach Post

Käuzchen gegen die Waldmaus-Plage im Schloss-Auwald

Screenshot von www.op-online.de

 04.08.11 – Offenbach Post

Lockruf für Todesboten

Screenshot von www.op-online.de

02.10.10 – Offenbach Post

Einsatz für die Natur

Screenshot von www.op-online.de

  20.02.19 – Offenbach Post

Auch Käuze sollen profitieren

Screenshot von www.op-online.de

  21.11.11 – Offenbach Post

Brutplätze für Vögel abgeholzt

Screenshot von www.op-online.de

 23.03.11 – Offenbach Post

Heu machen auf der Nachtweide

Screenshot von www.op-online.de

  06.07.10 – Offenbach Post

Sträucher für Vogelschutz

Screenshot von www.op-online.de

 04.11.09 – Offenbach Post